Iphone & Samsung Galaxy mobile phone Repair services - Techys
×

مشتریان

Iphone & samsung galaxy mobile phone repair shop - Techys
Iphone & Samsung Galaxy mobile device repair services

کریمی
بسیار خوب بود سرویس ، امیدوارم که همیشه تداوم داشته باشد
Iphone & samsung galaxy mobile phone repair shop - Techys
Iphone & Samsung Galaxy mobile device repair services

صنعتی
تکنسین خوب بود و کارشناسی را به درستی انجام دادند ولی در خصوص خدمات به نظرم لوازم اضافی مورد نیاز باید همراه تکنسین باشد که در صورت لزوم استفاده کنند،حالا هزینه مورد نظر را هم دریافت کنند که در خصوص مورد من، نیاز به پیچ بود که دیگه حتما باید همراهشون باشه و خیلی مهم است
Iphone & samsung galaxy mobile phone repair shop - Techys
Iphone & Samsung Galaxy mobile device repair services

پور اسماعیل
با تشکر از سرویس ارائه شده می توان به جرات گفت نقطه قوت این شرکت حضور مشتری در زمان تعمیر است
Iphone & samsung galaxy mobile phone repair shop - Techys
Iphone & Samsung Galaxy mobile device repair services

دستوری
با آرزوی موفقیت های روز افزون
Iphone & samsung galaxy mobile phone repair shop - Techys
Iphone & Samsung Galaxy mobile device repair services

کوروش احمدی
تکنسین دارای عملکرد عالی و مهارت بالا بود